Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101284
Hesabatın adı
          1-xarici borc № forma
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı il 14 yanvar tarixli 1/08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
Müşahidə dairəsi
          Hesabat təşkilatı-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qeyri-rezidentlər qarşısinda borc öhdəliyi yaranmış bütün müəssisə və təşkilatlar
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70(2204)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          1-xarici borc nömrəli (rüblük) rəsmi statistika hesabatı forması “Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 aprel tarixli, 118 nömrəli qərarına uyğun olaraq hazırlanmış və ölkə rezidentlərinin xarici borclarına dair zəruri məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı 45-ci gün
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          1-xarici borc nömrəli (rüblük) rəsmi statistika hesabatı forması “Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 aprel tarixli, 118 nömrəli qərarına uyğun olaraq hazırlanmış və ölkə rezidentlərinin xarici borclarına dair zəruri məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hüquqi və fiziki şəxsin rezidentlik statusu təsis olunduğu ölkə (fiziki şəxslər üçün – vətəndaşlıq mənsubiyyəti) ilə deyil, onun hər hansı bir ölkənin iqtisadi ərazisini öz iqtisadi maraqlarının mərkəzi seçməsi, bu əraziyə sıx bağlılığı və həmin ərazidə davamlı olaraq bir il müddətindən artıq fəaliyyət göstərməsi (fiziki şəxslər üçün – yaşaması) ilə müəyyən edilir. Bu şərtlərə uyğun olmayan hüquqi və fiziki şəxslər qeyri-rezident hesab olunur.
Göstəricilərin izahı
          Xarici borc - debitor tərəfindən borcun əsas məbləğinin və (və ya) borc üzrə faizlərin müəyyən edilmiş dövrlərdə ödənilməsini nəzərdə tutan ölkə rezidentlərinin qeyri-rezidentlər qarşısında ödənilməmiş faktiki cari öhdəliklərinin qalığıdır. Dövlət zəmanətli borc (kredit) - öhdəlik üzrə borclu olan hüquqi şəxs öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə onun zəmanət verilmiş öhdəliyi üzrə borcunun tam məbləğdə və ya qismən ödənilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının öhdəliyi olan borcdur. Maliyyə təşkilatı - haqqı ödənilməklə maliyyə vasitəçiliyi və digər köməkçi maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olan və ehtiyatları qəbul edilən öhdəliklər, alınan faizlər, sığorta və komisyon mükafatları hesabına formalaşan bank, sığorta, bank olmayan kredit və digər maliyyə-kredit təşkilatıdır. Birbaşa xarici investor - müəssisənin sahibi olan, yaxud onun səhmlərinin və ya nizamnamə kapitalının 10 faizdən az olmayan hissəsinə nəzarət edən qeyri-rezident fiziki və ya hüquqi şəxsdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi rayonların bölgüsü, İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, İqtisadiyyatın institusional sektorlarının təsnifatı , Qitələr və coğrafi regionların siyahısı, Dünya ölkələri
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Yekun məlumatlar üzrə xüsusi Excel funksiyalarının köməyi ilə əvvəlki rübün hesabat məlumatları valyuta, ölkə, sətir kodu və məbləğ göstəriciləri üzrə müqayisə edilərək aşkar olunan uyğunsuzluqlar aradan qaldırılır
Seçmə xətası
          Borc nömrəsi, ölkə, valyuta növü, kreditorun adı, borc alətinin növü və s. məlumatlar üzrə məntiqi yoxlamalar nəticəsində aşkarlanan səhvlər statistik vahidlərlə aydınlaşdırılaraq aradan qaldırılır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron