Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101124
Hesabatın adı
          “Bələdiyyə büdcəsinin icrası haqqında” 4-BB №-li (rüblük, illik) rəsmi statistika hesabatı forması
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 13 yanvar 2022-ci il tarixli, 5/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Bələdiyyə orqanlarının büdcəsinin gəlirləri və xərcləri haqqında məlumatlar əldə etmək üçündür.
Dövriliyi
           Rüblük, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Yerli özünü idarəetmə (bələdiyyə) orqanları tərəfindən hesabat rübündən sonrakı ayın 30-na kimi və il başa çatdıqdan sonra 45 gün müddətində yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statisrika orqanına təqdim edilir.
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Yerli özünü idarəetmə (bələdiyyə) orqanları tərəfindən hesabat rübündən sonrakı ayın 30-na kimi və il başa çatdıqdan sonra 45 gün müddətində yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statisrika orqanına təqdim edilir.
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Yerli özünü idarəetmə (bələdiyyə) orqanları tərəfindən hesabat rübündən sonrakı ayın 30-na kimi və il başa çatdıqdan sonra 45 gün müddətində yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statisrika orqanına təqdim edilir.
          Seçmə statistik müayinə ; Mövcud deyildir
Müşahidə dairəsi
          Yerli özünüidarəetmə orqanları
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Maliyyə statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          377-10-70 (22-30)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın yığılmasında əsas məqsəd bələdiyyələrin xərcləri, gəlirləri, eyni zamanda xərclərin funksional və iqtisadi təsnifat üzrə bölgüsü barədə məlumat əldə etməkdir.hesabat 2000-ci ildən tərtib olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Dövlət Statistika Komitəsinə kağız formasında və ya elektron hesabat (məlumat) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          rüblük - hesabat rübündən sonra 30 gün, illik - il başa çatdıqdan sonra 45-ci gün ərzində
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli hesablar sisteminin metodologiyasına əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          Bələdiyyə yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcəsinin icrasına dair təlimat
Təsnifatlar
          İqtisadi rayonların bölgüsü
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Registr
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron