Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          İstehlak qiymətləri indeksi
1Əlaqə  
1.1Təşkilat  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2Təşkilatın məsul struktur bölməsi Qiymət statistikası şöbəsinin İstehlak qiymətləri statistikası sektoru
1.3Əlaqə üçün məsul şəxs  Elman Qasımzadə
1.4Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi  Qiymət statistikası şöbəsinin müdiri
1.5Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı  AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu  elmang@azstat.org
1.7Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 538 52 72
1.8Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  
2Metaməlumatların yenilənməsi  
2.1Metaməlumatların son təsdiq tarixi  
2.2Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 29.05.2013
2.3Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 30.03.2017
3Statistik təqdimat  
3.1Məlumatların izahı Orta alıcılıq qabiliyyətli alıcının (istehlakçının) aldığı məhsulların və istifadə etdiyi xidmətlərin qeydə alınmış məcmusunun dəyərinin ümumi dəyişməsini səciyyələndirir. Müəyyən dövr ərzində istehlak edilən məhsulların və xidmətlərin dəyişməz qaldığı şəraitdə əhalinin istehlak xərclərinin ümumi məbləğinin dəyişməsini əks etdirir.
3.2Təsnifat sistemi  İstehlak qiymətləri indeksinin hesablanmasında Məqsədlər üzrə Fərdi İstehlak Təsnifatından (COİCOP) istifadə olunur.
3.3Əhatə edilən sektor  Qiymətlərin qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının bütün regionları üçün vahid şəkildə qəbul edilmiş, əhali tərəfindən daha çox istehlak edilən təmsilçi məhsullar (xidmətlər) dəsti üzrə aparılır. Bu dəst “istehlak səbəti” adlanan ifadə altında formalaşır. İstehlak səbətinin tərkibinə 520 adda təmsilçi məhsullar (xidmətlər) daxildir ki, onlardan da 150-si ərzaq məhsulları, 1-i tütün məmulatları, 269-u qeyri-ərzaq məhsulları, 100-ü isə xidmətlərdir.
3.4Statistik anlayışlar və təriflər  İstifadə olunmuş anlayış və təriflər Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Birləşmiş Millətlət Təşkilatı və digər təşkilatlar tərəfindən müəyyən olunmuş və beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş standartlar ilə uyğunluq təşkil edir.
3.5Statistik vahid İstehlak məhsulları və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymət indeksinin hesablanması üçün informasiya bazası mağazaların, bazarların, ticarət və xidmət sferası müəssisələrinin məlumatları hesab olunur, yəni, qiymətlərin qeydiyyatı məhsulların satıldığı və xidmətlərin göstərildiyi yerdə aparılır. Müşahidəyə mülkiyyətin bütün növlərindən olan (dövlət, icarə, kommersiya, şəxsi ticarət məntəqələri və s., şəhər bazarları və yarmarkaları) ticarət və xidmət müəssisələri daxil edilir.
3.6Statistik məcmu  Hər bir şəhərdə (rayonda) seçmə məcmuya müntəzəm olaraq kütləvi məhsul (xidmət) satışı həyata keçirən təşkilatlar, eləcə də ticarət məntəqələri (mağazalar, univermaqlar, köşklər), ictimai iaşə obyektləri, şəhər bazarları (ərzaq, qeyri-ərzaq), əhaliyə ödənişli xidmətlər göstərən müəssisələr, daimi olaraq xidmət və pərakəndə satış sahəsində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar və bazarlarda ticarətlə məşğul olan fiziki şəxslər daxil edilir.
3.7İstinad zonası  İstehlak qiymətləri indeksi, Laspeyres düsturuna əsasən (2010=100) 54 şəhər və rayon üzrə hesablanılır. Rayon indeksləri hesablanarkən xüsusi çəki kimi hər bir rayon üzrə əhalinin istehlak xərclərindən istifadə edilir. Hazırda 520 adda əmtəə və xidmətlərin qiymət məlumatlarından istifadə olunur. (Ərzaq-151, qeyri-ərzaq-269 və xidmətlər 100). Təqribən 130000 qiymət təyinetmələri hər ay 54 İQİ rayonlarında toplanılır. Qiymət müşahidələri təqribən 9000 ticarət obyektində, o cümlədən də təqribən 3000-i paytaxtda olmaqla aparılır. Qeyd olunmuş qiymətlərə ƏDV, aksiz vergisi və digər birbaşa vergilər daxildir.
3.8Vaxt əhatəliyi  İstehlak qiymətləri indeksinin nəticələri dinamika sıralarında əks etdirilir. Dinamika sıralarında Azərbaycan Respublikası üzrə istehlak qiymətləri indeksi, o cümlədən, ərzaq məhsulları, içkilər və tütünün qiymət indeksi, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət indeksi, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymət indeksi qrupu üzrə göstəricilər əks olunur. Bu göstəricilər 1991-ci ildən hazırkı dövrədək aylar üzrə əks etdirilir.
3.9Baza dövrü  İqtisadi inkişaf və struktur dəyişikliyi nəzərə alınaraq, baza dövrü dəyişdirilir. Sonuncu baza dövrü 2010-cu ildir.
4Ölçü vahidi  Faiz
5Hesabat dövrü  1
6İnstitusional mandat  
6.1Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar  Qiymət statistikası üzrə əsas beynəlxalq tövsiyələr: Dünya Bankının, Avropa İqtisadi Komissiyasının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının, İqtisadi inkişaf və əməkdaşlıq təşkilatının birgə hazırladıqları "Consumer Price Index Manual- Theory and Practice" metodoloji tövsiyə
6.2Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü  İndeksin hesablanması üçün digər inzibati məlumat mənbələrindən istifadə olunmur və onun hesablanmasında yalnız Dövlət Statistika Komitəsi iştirak edir.
7Məxfilik  
7.1Məxfilik siyasəti  • “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (maddə 16) uyğun olaraq, rəsmi statistikanın aparılması üçün yığılan, işlənən və məlumatlar bazasına daxil edilən, birbaşa və ya dolayı yolla statistik vahidlərin tanınmasına və beləliklə də, ilkin məlumatların əldə edilməsinə imkan verən hüquqi və fiziki şəxslərin ilkin statistik məlumatları konfidensial sayılır və statistik sirdir (http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf). • ilkin (fərdi) məlumatların konfidensiallığının qorunması Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məxfi statistik məlumatların qorunması sahəsində siyasəti sənədində öz əksini tapmışdır (http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf). • Dövlət Statistika Komitəsinin 19 fevral 2014-cü il tarixli 7/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatlarla necə işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?” adlı təlimat mövcuddur (http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf).
7.2Məxfi məlumatların işlənməsi  Məxfi məlumatları əks etdirən, yaxud onu açıqlayan rəsmi statistika materiallarının istifadəçilər arasında yayılmasına icazə verilmir. Açıqlanmasına icazə verilən yekun (ümumiləşdirilmiş) məlumatlar ən azı üç statistik vahidin məlumatını əhatə etməlidir və belə yekunlarda statistik vahidlərdən hər hansı birinin payı 85%-dən çox olmamalıdır (“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu: maddə 22).
8Yayım (nəşr) siyasəti 
8.1Yayım (nəşr) təqvimi  İstehlak qiymətləri indeksinin yayılması BVF-in məlumatların yayaılmasına dair ümumi standartına və statistik məlumatların və mətbu məlumatların yayılmasına dair təsdiq olunmuş qrafik əsasında həyata keçirilir.
8.2Yayım təqviminə giriş  Yayım təqvimi Komitənin internet səhifəsində elektron xidmətlər bölməsində yerləşdirilmişdir. Giriş bütün istifadəçilər üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
8.3İstifadəçi girişi  Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistik məlumatların yayım siyasəti mövcuddur və 19.02.2014-cü il tarixli 8/02s nömrəli sərəncamla təsdiq edilmişdir.
9Yayım tezliyi   Aylıq, Rüblük, İllik
10Bərabər giriş və aydınlıq 
10.1Mətbu məlumat  Mətbu məlumatların yayım təqviminə uyğun olaraq indeksə dair məlumatlar hər ay press-reliz şəklində yayımlanır.
10.2Nəşrlər  Qiymət statistikası üzrə əsas nəşr "Azərbaycanda qiymətlər" məcmuəsidir. Bununla yanaşı, məlumatlar "Azərbaycanın statistik göstəriciləri", "Azərbaycan rəqəmlərdə", "Azərbaycanın regionları" adlı statistik məcmuə və "Qiymətlər və qiymət indeksləri", "Statistik icmal" adlı aylıq və rüblük bulletenlerlə əks olunur.
10.3Onlayn məlumat bazası  Aylıq bülletenlər http://www.stat.gov.az/source/price_tarif/,Press-reliz http://www.stat.gov.az, illik məcmuə məlumatları http://www.stat.gov.az/source/price_tarif/, baza məlumat http://www.azstat.org/MESearch/details?lang=az&type=2&id=830&departament=9 internet səhifəsində yayımlanır.
10.4Mikroməlumatlara giriş  Mikroməlumatlara giriş qadağandır. Yalnız Dövlət Statistika Komitəsinin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun, ilkin məlumatlardan istifadə edilə bilər.
10.5Digər  
10.6Metodologiya üzrə sənədlər  İQİ-nin hesablanması Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) “İQİ üçün təlimatlar: nəzəriyyə və təcrübə” ilə müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq standartlara və tələblərə uyğun həyata keçirilir. İQİ-nin hesablanmasına dair metodoloji tövsiyələr mövcuddur və metaməlumatlar bölməsində bununla bağlı məlumatlar verilmişdir.
10.7Keyfiyyət üzrə sənədlər  İstehlak qiymətləri indeksi ilə bağlı keyfiyyət məruzəsi yazılmışdır.
11Keyfiyyətin idarə olunması 
11.1Keyfiyyət təminatı  2013-cü ildən keyfiyyətin idarə olunması sistemində İSO 9001 standartı tətbiq edilmişdir.
11.2Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Keyfiyyətin idarə olunması üzrə proseslər icra olunmaqdadır.
12Aktuallıq 
12.1İstifadəçi tələbatları  Şöbə tərəfindən istifadəçilərlə hər il mütəmadi olaraq görüş keçirilir. Görüşdə istifadəçilərin tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə onlar tərəfindən verilən təkliflər mümkün qədər nəzərə alınır, tələbatın ödənilməsi istiqamətində növbəti illərdə şöbə öz işini qurur.
12.2İstifadəçi məmnunluğu Sonuncu dəfə 2016-cı ildə istifadəçilər arasında DSK-nın İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi tərəfindən sorğu keçirilib və respondentlərin 65,0 faizi tam, 17,0 faizi isə qismən istehlak qiymətləri indeksinə inandıqlarını bildirmişlər.
12.3Dolğunluq  İstehlak qiymətləri indeksi tam dolğundur və hər hansı bir dövr üzrə indeksin hesablanması ilə bağlı sual qarşıya çıxmamışdır.
13Dəqiqlik və etibarlılıq 
13.1Ümumi dəqiqlik  İQİ-nin hesablanması və qarşıya qoyulan vəzifələrin keyfiyyətli həlli üçün, Qiymət statistikası şöbəsi ilk növbədə yerli statistika orqanlarından qəbul edilən ilkin məlumatların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mütəmadi olaraq metodoloji işləri davam etdirir. Yerli statistika orqanlarının əməkdaşları mütəmadi olaraq seminarlarda iştirak edir və hər hansı metodoloji yeniliklər baş verərsə onlar operativ olaraq məlumatlandırılırlar.
13.2Seçmə xətası  Belə qiymətləndirmə aparılmamışdır.
13.3Qeyri-seçmə xətası  Qeyri-seçmə xətasının aparılması Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 4/t nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması qaydaları”na uyğun aparılır.
14Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə 
14.1Vaxtlı-vaxtında olma İlkin məlumatların alınması ilə ilk nəticələrin (həmçinin son nəticələrin) hazır olma vaxtı arasında vaxt intervalı (laq) 7-8 gün arasında dəyişir.
14.2Tam vaxtında yerinə yetirmə  İndeksin hesablanması və yayılması “Statistik işlər proqramı”na uyğun həyata keçirilir. Yayım təqvimində və proqramda müəyyən olunmuş vaxtdan gecikmə halları müşahidə olunmamışdır.
15Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik 
15.1Coğrafi müqayisəlilik  Qiymətlərin müşahidəsi ölkənin bütün şəhər və rayonları üzrə aparılır. Beləliklə də indeks Azərbaycanın tam qiymət dəyişikliyini əks etdirir. Müayinə həm şəhər həm də kənd yerlərini əhatə edir. İndekslər ölkə, rayon və iqtisadi rayonlar üzrə hesablanır.
15.2Vaxt üzrə müqayisəlilik  Dinamika sıraları davamlı şəkildə verilir və fasilələr nəzərdə tutulmur.
15.3Sahələrarası uyğunluq  
15.4Daxili uyğunluq  
16Xərc və yük  Şöbə istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması üçün tərtib olunan istehlak səbətinin tərkibinə hər il yenidən baxır. Ev təsərrüfatlarının istehlakında öz aktuallığını itirmiş məhsullar (xidmətlər) yeniləri ilə əvəz olunur və ya istehlak səbətinin tərkibindən çıxarılır.
17Məlumatların dəqiqləşdirilməsi 
17.1Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Məlumatların yenidən nəzərdən keçirilməsinin əsas prosedurları Dovlət Statistika Komitəsinin 10.05.2016-cı il tarixli 60/t nomrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti üzrə aparılır. Bu sənəd ictiamiyyət üçün açıqdır və Komitənin internet səhifəsində statistik nəşrlər bölməsində yerləşdirilmişdir.
17.2Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi  Belə təcrübə mövcuddur.
18Statistik emal 
18.1İlkin məlumatlar Məlumat üçün mənbə ticarət və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərdir.
18.2Məlumatların toplanması dövriliyi  Məlumatlar ərzaq məhsulları üzrə ongünlük, qeyri-ərzaq və xidmətlər üzrə isə aylıq toplanılır.
18.3Məlumatların toplanması  Məlumatlar onlayn rejimdə əldə olunur.
18.4Məlumatlara nəzarət  Məlumatların kompilyasiyası nəticələrinin monitorinqi və statistik nəticələrin keyfiyyətinin təmin edilməsi prosesi həyata keçirilir. Bu məqsədlə nəzarət prosedurları və keyfiyyətə nəzarət cədvəlləri tətbiq olunur.
18.5Məlumatların ümumiləşdirilməsi Müvəqqəti olaraq satışı dayandırılan məhsullar üzrə impyutasiyalar həyata keçirilir.
18.6Düzəlişlər  Mövsümi düzəlişlər aparılır və bu Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 18 yanvar 2010-cu il tarixli, 2/4 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İstehlak mallarının və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin statistik müşahidəsinin təşkilinə, ticarət və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların seçmə məcmusunun formalaşdırılması”na dair metodoloji tövsiyələrə uyğun olaraq həyata keçirilir.
19Şərh  Əlavə şərh yoxdur.